Tämän vuoden alussa kumottiin valtaosa aiemmasta LVIA-suunnitteluja ohjaavasta säännöstöstä. Tilalle julkaistiin muutamia asetuksia, joissa kuitenkin pysyttiin pääosin  hyvin yleisellä tasolla menemättä kovin syvälle itse teknisen toteutuksen ohjaukseen. Toimistossamme on nyt koottu eräänlainen yhteenveto  LVI-suunnittelua ohjaavasta tämän hetkisestä määräys ja ohjekannasta. Listaus on ohessa. Tätä pyritään päivittämään uusien ohjeistusten ilmestymisen myötä.

Tekstiä päivitetty 27.9.2018

 

Vesi- ja viemärilaitteet

Viralliset

YM:n asetus vesi- ja viemärilaitteista 1047/2017

 • sisältää yleisiä periaatteita ja hyvin vähän eksakteja määräyksiä
 • ei riittä sellaisenaan mitoitusohjeeksi

Puoliviralliset

Talotekniikkainfo, Vesi- ja viemärilaitteet opas

 • eräänlainen vanhan D1:n ohjeosan päivitys
 • mitoitusliitteet on siirretty sellaisenaan vanhasta D1:stä  oppaan liitteiksi
 • vanha D1 on syytä säilyttää vielä rinnalla mitoitusliitteiden takia

Ilmanvaihto

Viralliset

YM:n asetus rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017

 • sisältää jonkin verran selviä lukuarvoja ja mitoitusrajoja
 • mukana laskennassa käytettävät säätiedot ja ilmastovyöhykkeet
 • ei sellaisenaan riitä mitoitukseen

YM:n asetus Rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

 • sisältää muun aineiston seassa ilmanvaihtoa korskevia kohtia

Puoliviralliset

Finvac:in opas ilmanvaihdon mitoitukseen

 • kolme osaa, perusteet, asunrakennukset ja muut rakennukset
 • lähinnä ilmavirran mitoitusarvoja dm3/s,m2 tai per hlö
 • taulukot merkittävästi laajemmat kuin vanhassa D2:ssa
 • perusteet osassa hyvää yleistietoa muiden maiden mitoitus käytännöistä

Talotekniikkainfon Sisäilmasto- ja ilmanvaihto opas

 • lähinnä vanhan D2:n ohjeosan päivitys, keskeiset vanhat mitoitusnomogrammit ovat tässä mukana
 • merkittävä osuus on uusi suodattiminen luokitus ja näiden käyttösuositus

Muut

Talotekniikkainfo, Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuusopas

 • ohjetason julkaisu, nojaa pitkälle aiempaan määräyspohjaan ja asetukseen 848/2017

Tämän edeltäjiä olivat seuraavat:  Suomen LVI-liitto, Ilmanvaihdon paloturvallisuusopas ja vanha SRamk osa  E7

Ryynänen, Sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeita 2007

 • hyvä Insinöörityö, johon koottu laajasti sairaalatilojen ilmanvaihdon mitoitusarvoja eri lähteistä
 • täydentää Finvacin ohjeistusta

Sisäilmastoyhdistys ym, Sisäilmastoluokitus 2018

 • korvasi vuoden 2008 luokituksen
 • on määräävä, vain jos jossain urakka- tms suunnitteluasiakirjassa määritellään asioita tämän luokituksen mukaan

Teknillinen Korkeakoulu, Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastusohje

 • paras aiheesta julkaistu käytännön ohje kunnollisilla värikuvilla

Äänitekniikka

Viralliset

YM:n asetus Rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017

 • sisältää keskeisten huonetilojen äänitasovaatimukset

Lämmitys- ja energiantarve, energiatodistus

Viralliset

Laki energiatodistuksesta 2013/50 muutoksineen

 • kannattaa hakea aina Finlexin ajantasaisen lainsäädännön kautta, jolloin myöhemmät muutokset ovat mukana

VN:n asetus Rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien arvoista 788/2017

 • energiamuotojen kertoimet energiatodistuksien laskentaa varten

YM:n asetus Rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017

 • energiatodistuksen laskenta-arvoja, joista osa on hyödyllisiä myös muussa laskennassa
 • ohjelmalla laskettaessa tämän asiat on viety ohjelmiin sisälle

YM:n asetus Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017

 • energiatodistusten luokat ja vertailuluvun laskentamääräykset
 • säävyöhykkeet ja näiden laskenta-arvot

YM:n asetus energiatehokkuudesta korjaus- ja muutostöissä 2/17 ja  4713

 • energiamääräysten soveltaminen vanhojen rakennusten muutostöissä
 • kolme eri vaihtoehtoa
 • lähtökohtana on rakennuksen valmistumisajan tilanne verrattuna suunniteltuun tilanteeseen

SRamk:n  osa Energiatehokkuus 2018

 • energiankulutuksen laskentaohjeet ja erilaisia laskennan ohjearvoja
 • aurinkoenergian ja lämpöpumppujen osuuden laskentaohjeita
 • tarkoitettu täydentämään energiatehokkuusasetusta käytännön laskennassa

Kaukolämpö ja -jäähdytys

 • Energiateollisuus ry:n  mitoitusohje K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys
 • edellisen korjausliite K64/2014
 • päivitetty versio on  lisätekstillä Päivitetty 9.5.2014.