CategoryYleinen

Uusi ”Rakentamismääräyskokoelma”

 

Tämän vuoden alussa kumottiin valtaosa aiemmasta LVIA-suunnitteluja ohjaavasta säännöstöstä. Tilalle julkaistiin muutamia asetuksia, joissa kuitenkin pysyttiin pääosin  hyvin yleisellä tasolla menemättä kovin syvälle itse teknisen toteutuksen ohjaukseen. Toimistossamme on nyt koottu eräänlainen yhteenveto  LVI-suunnittelua ohjaavasta tämän hetkisestä määräys ja ohjekannasta. Listaus on ohessa. Tätä pyritään päivittämään uusien ohjeistusten ilmestymisen myötä.

Tekstiä päivitetty 27.9.2018

 

Vesi- ja viemärilaitteet

Viralliset

YM:n asetus vesi- ja viemärilaitteista 1047/2017

 • sisältää yleisiä periaatteita ja hyvin vähän eksakteja määräyksiä
 • ei riittä sellaisenaan mitoitusohjeeksi

Puoliviralliset

Talotekniikkainfo, Vesi- ja viemärilaitteet opas

 • eräänlainen vanhan D1:n ohjeosan päivitys
 • mitoitusliitteet on siirretty sellaisenaan vanhasta D1:stä  oppaan liitteiksi
 • vanha D1 on syytä säilyttää vielä rinnalla mitoitusliitteiden takia

Ilmanvaihto

Viralliset

YM:n asetus rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017

 • sisältää jonkin verran selviä lukuarvoja ja mitoitusrajoja
 • mukana laskennassa käytettävät säätiedot ja ilmastovyöhykkeet
 • ei sellaisenaan riitä mitoitukseen

YM:n asetus Rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

 • sisältää muun aineiston seassa ilmanvaihtoa korskevia kohtia

Puoliviralliset

Finvac:in opas ilmanvaihdon mitoitukseen

 • kolme osaa, perusteet, asunrakennukset ja muut rakennukset
 • lähinnä ilmavirran mitoitusarvoja dm3/s,m2 tai per hlö
 • taulukot merkittävästi laajemmat kuin vanhassa D2:ssa
 • perusteet osassa hyvää yleistietoa muiden maiden mitoitus käytännöistä

Talotekniikkainfon Sisäilmasto- ja ilmanvaihto opas

 • lähinnä vanhan D2:n ohjeosan päivitys, keskeiset vanhat mitoitusnomogrammit ovat tässä mukana
 • merkittävä osuus on uusi suodattiminen luokitus ja näiden käyttösuositus

Muut

Talotekniikkainfo, Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuusopas

 • ohjetason julkaisu, nojaa pitkälle aiempaan määräyspohjaan ja asetukseen 848/2017

Tämän edeltäjiä olivat seuraavat:  Suomen LVI-liitto, Ilmanvaihdon paloturvallisuusopas ja vanha SRamk osa  E7

Ryynänen, Sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeita 2007

 • hyvä Insinöörityö, johon koottu laajasti sairaalatilojen ilmanvaihdon mitoitusarvoja eri lähteistä
 • täydentää Finvacin ohjeistusta

Sisäilmastoyhdistys ym, Sisäilmastoluokitus 2018

 • korvasi vuoden 2008 luokituksen
 • on määräävä, vain jos jossain urakka- tms suunnitteluasiakirjassa määritellään asioita tämän luokituksen mukaan

Teknillinen Korkeakoulu, Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastusohje

 • paras aiheesta julkaistu käytännön ohje kunnollisilla värikuvilla

Äänitekniikka

Viralliset

YM:n asetus Rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017

 • sisältää keskeisten huonetilojen äänitasovaatimukset

Lämmitys- ja energiantarve, energiatodistus

Viralliset

Laki energiatodistuksesta 2013/50 muutoksineen

 • kannattaa hakea aina Finlexin ajantasaisen lainsäädännön kautta, jolloin myöhemmät muutokset ovat mukana

VN:n asetus Rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien arvoista 788/2017

 • energiamuotojen kertoimet energiatodistuksien laskentaa varten

YM:n asetus Rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017

 • energiatodistuksen laskenta-arvoja, joista osa on hyödyllisiä myös muussa laskennassa
 • ohjelmalla laskettaessa tämän asiat on viety ohjelmiin sisälle

YM:n asetus Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017

 • energiatodistusten luokat ja vertailuluvun laskentamääräykset
 • säävyöhykkeet ja näiden laskenta-arvot

YM:n asetus energiatehokkuudesta korjaus- ja muutostöissä 2/17 ja  4713

 • energiamääräysten soveltaminen vanhojen rakennusten muutostöissä
 • kolme eri vaihtoehtoa
 • lähtökohtana on rakennuksen valmistumisajan tilanne verrattuna suunniteltuun tilanteeseen

SRamk:n  osa Energiatehokkuus 2018

 • energiankulutuksen laskentaohjeet ja erilaisia laskennan ohjearvoja
 • aurinkoenergian ja lämpöpumppujen osuuden laskentaohjeita
 • tarkoitettu täydentämään energiatehokkuusasetusta käytännön laskennassa

Kaukolämpö ja -jäähdytys

 • Energiateollisuus ry:n  mitoitusohje K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys
 • edellisen korjausliite K64/2014
 • päivitetty versio on  lisätekstillä Päivitetty 9.5.2014.

Muoviset desibeliviemärit

Löysin näistä internet-haulla hyvän  Insinöörityön, jossa on selvitetty perusteellisesti viemärien luokituksia ja teknisiä ominaisuuksia. Tekijänä on Metropolia AMK:ssa opiskellut Tuomas Rajala. Työn nimi on Valurauta – ja desibeliviemärien vertailu linjasaneeraushankkeessa ja se on päivätty 24.9.2017.

Continue reading

Energiamuotojen kertoimet muuttuneet

Ympäristöministerö muutti asetuksellaan 788/2017 energiamuotojen lakentakertoimia. Näillä pyritään tasaamaan eri energiamuotojen  erilaisia  tuotanhyötysuhteita, joskin eräät kertoimet ovat olleet myös voimakkaan lobbauksen  kohteina, mm sähkön ja kaukolämmön sekä kaukojäähdytyksen kertoimet pienenivät  70 %:iin  aiemmasta.

Continue reading

Uudet vesi- ja viemäri sekä ilmanvaihtomääräykset  tulleet voimaan 1.1.2018

Vuoden vaihteessa tulivat voimaan uudet rakentamismääräyskokoelman osat D1 ja D2 korvaavat määräykset. Näissä on määräysosa siirretty Ympäristöministeriön asetuksiksi ja aiempi ohje osa eriytetty epävirallisemmiksi ohjejulkaisuiksi.

Continue reading