Ympäristöministerö muutti asetuksellaan 788/2017 energiamuotojen lakentakertoimia. Näillä pyritään tasaamaan eri energiamuotojen  erilaisia  tuotanhyötysuhteita, joskin eräät kertoimet ovat olleet myös voimakkaan lobbauksen  kohteina, mm sähkön ja kaukolämmön sekä kaukojäähdytyksen kertoimet pienenivät  70 %:iin  aiemmasta.

Uudet kertoimet ovat asetuksen mukaan seuraavat,  suluissa on vertailun vuoksi vanha  1.1.2018 kumoutunut laskentakerroin.

1. Sähkö 1.20 ( 1.70)

2. Kaukolämpö 0.50 (0.7)

3. Kaukojäähdytys 0.28 (0.4)

4. Fossiiliset polttoaineet 1.00 (1.00)

5. rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0.50 (0.5)

Käytännön merkitys kertoimilla on laadittaessa energiatodistuksia, joissa näillä kerrotaan  laskelmasta saatu standartoitu rakennuksen energiankulutus. Esimerkiksi öljylämmityksessä  lopputulos on sama kuin saatu kulutusluku ( kerroin on 1.0) , mutta kaukolämmöllä tästä 50 %  ja sähköllä vastaavasti 120 % lasketusta arvosta.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170788