Tämän vuoden alussa kumottiin valtaosa aiemmasta LVIA-suunnitteluja ohjaavasta säännöstöstä. Tilalle julkaistiin muutamia asetuksia, joissa kuitenkin pysyttiin pääosin  hyvin yleisellä tasolla menemättä kovin syvälle itse teknisen toteutuksen ohjaukseen. Toimistossamme on nyt koottu eräänlainen yhteenveto  LVI-suunnittelua ohjaavasta tämän hetkisestä määräys ja ohjekannasta. Listaus on ohessa. Tätä pyritään päivittämään uusien ohjeistusten ilmestymisen myötä.

Teksti tarkistettu 15.2.2024.  

Vesi- ja viemärilaitteet

Viralliset

YM:n asetus vesi- ja viemärilaitteista 1047/2017

 • sisältää yleisiä periaatteita ja hyvin vähän eksakteja määräyksiä
 • ei riittä sellaisenaan mitoitusohjeeksi

TOP TEN, rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt tulkinnat

 • tällä hetkellä ei juurikaan teknisiä  tulkintoja LVI-asioista

Puoliviralliset

Talotekniikkainfo, Vesi- ja viemärilaitteet opas

 • eräänlainen vanhan D1:n ohjeosan päivitys
 • mitoitusliitteet on siirretty sellaisenaan vanhasta D1:stä  oppaan liitteiksi
 • vanha D1 on syytä säilyttää vielä rinnalla mitoitusliitteiden takia

Ilmanvaihto

Viralliset

YM:n asetus rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017

 • sisältää jonkin verran selviä lukuarvoja ja mitoitusrajoja
 • mukana laskennassa käytettävät säätiedot ja ilmastovyöhykkeet
 • ei sellaisenaan riitä mitoitukseen

TOP TEN, rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt tulkinnat

 • tällä hetkellä ei juurikaan teknisiä  tulkintoja LVI-asioista

YM:n asetus Rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017

 • sisältää muun aineiston seassa ilmanvaihtoa korskevia kohtia

Puoliviralliset

Finvac:in opas ilmanvaihdon mitoitukseen

 • kolme osaa, perusteet, asunrakennukset ja muut rakennukset
 • lähinnä ilmavirran mitoitusarvoja dm3/s,m2 tai per hlö
 • taulukot merkittävästi laajemmat kuin vanhassa D2:ssa
 • perusteet osassa hyvää yleistietoa muiden maiden mitoitus käytännöistä

Talotekniikkainfon Sisäilmasto- ja ilmanvaihto opas sekä ohje  Keittiön ruuan valmistuslaitteiden ilmanvaihdon periaateratkaisuja

 • lähinnä vanhan D2:n ohjeosan päivitys, keskeiset vanhat mitoitusnomogrammit ovat tässä mukana
 • merkittävä osuus on uusi suodattiminen luokitus ja näiden käyttösuositus
 • ohjeessa selkeä määritys keittiön rasvakanavista ja huuvien tarpeesta

Muut

Talotekniikkainfo, Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuusopas

 • ohjetason julkaisu, nojaa pitkälle aiempaan määräyspohjaan ja asetukseen 848/2017
 • Kaupallisten toimijoiden tämän nimiset oppaat ovat nykyään enemmän tuotemainontaa ilman suunnittelullisesti merkittävää ohjeistusta

Tämän edeltäjiä olivat seuraavat:  Suomen LVI-liitto, Ilmanvaihdon paloturvallisuusopas ja vanha SRmk osa  E7

Ryynänen, Sairaalailmanvaihdon suunnitteluohjeita 2007

 • hyvä Insinöörityö, johon koottu laajasti sairaalatilojen ilmanvaihdon mitoitusarvoja eri lähteistä
 • täydentää Finvacin ohjeistusta

Sisäilmastoyhdistys ym, Sisäilmastoluokitus 2018

 • korvasi vuoden 2008 luokituksen
 • on määräävä, vain jos jossain urakka- tms suunnitteluasiakirjassa määritellään asioita tämän luokituksen mukaan

Teknillinen Korkeakoulu, Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastusohje

 • paras aiheesta julkaistu käytännön ohje kunnollisilla värikuvilla

Painovoimainen ilmanvaihto

Ohjeet

YM Painovoimaisen ilmanvaihdon opas

Tämä on sekä viranomaisohje järjestelmien hyväksyttämisestä, mutta se sisältää myös mitoitustaulukoita, joilla laitoksen voi oikeasti mitoittaa. Tärkeä asia on se, että oppaassa annetaan mitoitusulkolämpötilaksi +10 astetta, jossa  saavutetaan lämpimimmillä säillä vielä riittävät ilmavirrat.  Oppaassa on 12 sivua tekstiä aiheesta.

Museoviraston korjauskortti: painovoimaisen ilmanvaihto, käyttö- ja huolto-ohje

Tämä on käytännössä rakennushistoriallinen selvitys järjestelmän kehittymisestä ja antaa hyvät perusteet ymmärtää eri ikäisten, ja erilaisten, järjestelmien rakentamisfilosofiaa. Tämä ¨kortti¨ on 44 sivuinen,eli aihe on tässä käsitelty varsin perinpohjin ja vielä hyvin kuvitettuna.

RIL käsikirja 52 ( 1966), Asuinrakennuksen ilmanvaihtonormit LIVI-1966

Oman aikansa ohje painovoimaisten hormien ja korvausilma-aukkjen mitoitukseen.  Antaa paljon mitta- ja kokotietoja. 

Jäteveden käsittely

Viralliset

Asetus jäteveden käsittelystä haja-asutusalueilla 19/2017 myöhempine muutoksineen.

 Soveltamisohjeíta asetukseen löytyy Ympäristöministeriön nettisivuilla Ympäristö.fi. Tulkinnat vaihtelevat kuitenkin kunnittain  mm suojaetäisyyksistä ja ranata-alueiden laitteista varsin paljon. Kannattaa tarkistaa asia ko kunnan omista ympäristömääräyksistä.

Äänitekniikka

Viralliset

YM:n asetus Rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017

 • sisältää keskeisten huonetilojen äänitasovaatimukset

Lämmitys- ja energiantarve, energiatodistus

Viralliset

Laki energiatodistuksesta 2013/50 muutoksineen

 • kannattaa hakea aina Finlexin ajantasaisen lainsäädännön kautta, jolloin myöhemmät muutokset ovat mukana

VN:n asetus Rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien arvoista 788/2017

 • energiamuotojen kertoimet energiatodistuksien laskentaa varten

YM:n asetus Rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017

 • energiatodistuksen laskenta-arvoja, joista osa on hyödyllisiä myös muussa laskennassa
 • ohjelmalla laskettaessa tämän asiat on viety ohjelmiin sisälle

YM:n asetus Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017

 • energiatodistusten luokat ja vertailuluvun laskentamääräykset
 • säävyöhykkeet ja näiden laskenta-arvot

YM:n asetus energiatehokkuudesta korjaus- ja muutostöissä 2/17 ja  4713

 • energiamääräysten soveltaminen vanhojen rakennusten muutostöissä
 • kolme eri vaihtoehtoa
 • lähtökohtana on rakennuksen valmistumisajan tilanne verrattuna suunniteltuun tilanteeseen

SRamk:n  osa Energiatehokkuus 2018

 • energiankulutuksen laskentaohjeet ja erilaisia laskennan ohjearvoja
 • aurinkoenergian ja lämpöpumppujen osuuden laskentaohjeita
 • tarkoitettu täydentämään energiatehokkuusasetusta käytännön laskennassa

Kaukolämpö ja -jäähdytys

 • Energiateollisuus ry:n  mitoitusohje K1/2021 Rakennusten kaukolämmitys
 • Tätä edeltäneen mitoitusohje K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, edellisen korjausliite K64/2014 sekä päivitetty versio on  lisätekstillä Päivitetty 9.5.2014.

Muita ohjeita

 • Asumisterveysasetus ja sen soveltamisohje 8/2016, Valvira.  Tämä antaa tulkintoja myös LVI-laitteiden vaatimusten  osalta. Ladattavissa netistä useassa osassa. Näistä LVI-asioita sivuavat lähinnä osa 1 ja 2

Automatiikka

 • YM:n asetus 718/2020 Eräiden rakennusten teknisten järjestelmien energiatehokkuudesta.  Tämä tulee voimaan 2021 alusta ja koskee lähinnä automatiikkajärjestelmiä. Asetus lähinnä kirjaa nykyisen käytännön, kuten huonekohtaisen lämmityksen säädön, hälytykset, käyttöliittymät  ja vastaavat asiat aika yleisellä tasolla. Uusia asioita ovat vaatimukset rakennusvalvontaan tehtävistä selvityksistä ja  kirjauksista. Kannattaa kuitenkin lukea tämä läpi ja tarkastaa, että suunnittelukäytäntö vastaa vaatimuksia. Mitään detalitason määräyksiä tässä ei ole.