Vuoden 2021 alusta tuli voimaan uusi YM:n asetus (718/2020), joka määrää uusiin rakennuksiin asennettavaksi kunkin tilaa säätävät itsesäätyvät laitteet. Vastaavasti saneerauskohteissa uusittaessa lämmöntuotantolaitteita tulee näiden vaikutusalueella tehdä samoin. 

Käytännössä tämä vaade ei muuta uudiskohteiden suunnittelua, sillä huonekohtainen säätöhän on ollut arkipäivää jo pitkään. 

Saneeraustapauksissa tämä tarkoitaisi sitä, että jos talossa ei ole termostaattisia patteriventtiileitä tai vastaavaa lämpötilan säätöä huonetiloissa, tämä pitäisi nyt toteuttaa samassa yhteydessä.  Pykälän 3 lopussa on kylläkin lause siitä, että tätä sovelletaan jos se on ”teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa ”. Mitä tämä sitten tarkoittaa, aika tulee näyttämään.  Asetuksen perustelumuistiossa on kuitenkin mainittu raja-arvona 10 % kokonaiskustannuksista. Kaukolämpökeskuksen uusinnassa tämä ei ylity, mutta kylläkin esimerkikisi poistoilman lämpöpumpun hankinnan yhteydessä.

Asetus määrää myös automatiikan käytettävyydestä, käyttöliittymistä ja hälytyksistä ym asioista, jotka ovat nekin arkipäivää nykyisissä DDC ja vastaavissa automatiikkajärjestelmissä. Kannattaa kuitenkin huomata, että asetuksen perustelumuistiossa mainitaan, että kiinteistön etävalvomat hyväksytään, mutta tämän lisäksi kiinteistössä pitää olla paikalliskäyttömahdollisuus. Tämä tarkoittaa  käyttöpäätettä säätimen tai alakeskuksen yhteydessä.

Yksikkösäätimistä koostuvaa hajajärjestelmää ei tekstissä kielletä, vaikka henki näyttäisi olevan tähän suuntaan.

Automatiikasta pitää jatkossa tehdä selvityksiä sekä kuittauksia automatiikasta työmaan tarkastusasiakirjaan, mikä on uusi asia.

Kokonaisuutena voisi todeta, että tässä  kirjataan nyt aika pitkälle vallitseva nykyinen hyvän suunnittelun toteutustapa asetustekstiksi. Mitään suurta muutosta itse suunnittelutyöhön tai yksityiskohtaisia määrääyksiä tässä ei siis ole. Asetus kylläkin lisää jälleen kerran rakennusaikaisten selvitysten ja kuittausten tekoa rakennusvalvontaan. 

Kannattaa kuitenkin tarkastaa oma suunnittelukäytäntö vastaamaan asetuksen vaatimuksia.

15.2.2024